Danh mục

Thông tin cần biết: Khi tạo mới "Danh mục sản phẩm" bạn chú ý là có 2 Level (Cha - Con) Ví dụ "Tôm Hùm" (Level 2) là danh mục con của "Hải Sản" (Level 1).

Last updated