Nhiệm vụ

Thông tin cần biết: mục "Nhiệm vụ" là ghi chú những nhiệm vụ đã làm, đang làm và đã hoàn thành để biết được quá trình hoạt động của shop bạn như thế nào.

Chú ý: Video hướng dẫn đang xử lý...

Last updated