👨‍👩‍👧‍👧Bán hàng

Thông tin cần biết: Ở mục "Bán hàng" cho biết được các thông tin cơ bản về khách hàng, sản phẩm và các đơn hàng.

Mục bán hàng có 4 mục cơ bản, cụ thể là:

pageKhách hàngpageSản phẩmpageĐơn hàngpagePOS bán lẻ

Last updated