Sản phẩm

Thông tin cần biết: mục "Sản phẩm" là nơi quản lý danh sách sản phẩm và các sản phẩm đang được bán trên website và Mobile App.

Bạn hãy tạo "Danh mục sản phẩm" trước khi tạo sản phẩm.

Sản phầm gồm có 2 phần chính, đó là:

pageDanh mụcpageSản phẩm

Last updated