Comment on page

Khách hàng

Thông tin cần biết: mục "Khách hàng" là nơi quản lý thông tin khách hàng đã đăng ký ở website hoặc Mobile App khi họ mua hàng.
Khách hàng gồm có 2 mục chính cơ bản, đó là: