👨‍👩‍👧‍👦Bán hàng

Thông tin cần biết: Ở mục "Bán hàng" cho biết được các thông tin cơ bản về khách hàng, sản phẩm và các đơn hàng.

Mục bán hàng có 3 mục cơ bản, đó là:

pageKhách hàngpageSản phẩmpageĐơn hàng

Last updated