Comment on page
🫂

Admin Pro

Hướng dẫn sử dụng dành cho gói dịch vụ Pro & Customize.
Thông tin cần biết: Gói Admin Pro cho phép người dùng có thể truy cập hết tất cả các tính năng của website.
Link đăng nhập webadmin - https://admin.hitime.vn/admin2/
Admin Pro gồm có 7 mục cơ bản sau: