Danh mục

Thông tin cần biết: Danh mục là bảng ghi tên theo sự phân loại nào đó. Ví dụ như danh mục sách giáo khoa, danh mục sách giải.

Chú ý: Bạn hãy dành ra ít phút xem video danh mục về hệ thống web admin 2.0 của chúng tôi để bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn được dễ dàng hơn.

Last updated