Báo cáo

Ở mục báo cáo sẽ cho bạn biết được tất cả thông tin dữ liệu về quy trình bán hàng của bạn.

Chú ý: Bạn hãy dành ra ít phút xem video báo cáo về hệ thống web admin 2.0 của chúng tôi để bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn được dễ dàng hơn.

Last updated