Comment on page
👥

Admin Basic

Hướng dẫn sử dụng dành cho gói dịch vụ Basic & Basic Plus.
Thông tin cần biết: Gói Admin Basic cho phép người dùng có thể sử dụng một số tính năng cơ bản của website.
Link đăng nhập webadmin - https://basic.hitime.vn/admin2/
Admin Basic gồm có 5 mục chính, cụ thể: