Lộ trình

Thông tin cần biết: Mục "Lộ trình" sẽ cho bạn biết quá trình di chuyển của đơn hàng đến những địa điểm cụ thể.

Chú ý: Bạn hãy dành ra ít phút xem video lộ trình về hệ thống web admin 2.0 của chúng tôi để bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn được dễ dàng hơn.

Last updated