📚TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống Web admin 2.0 của Công ty Cổ phần Công nghệ HiTime.

Bắt đầu

Bạn hãy dành ra 2 phút để xem tổng quan về hệ thống.

Chú ý: Trong quá trình thao tác sử dụng nếu gặp lỗi hoặc sự cố liên quan đến vấn đề kỹ thuật bạn có thể liên hệ qua zalo.me/3300191560045656255

Admin Pro

Thống kê

Thực hiện theo hướng dẫn để có thể bắt đầu với những điều cơ bản nhất có thể:

Bán hàng

Thực hiện theo các hướng dẫn hữu ích của chúng tôi để bắt đầu những điều cơ bản nhanh nhất có thể:

Thông tin cần biết: tài liệu hướng dẫn chỉ là tài liệu tham khảo về tất cả các tính năng hệ thống được xây dựng sẵn! Nếu hệ thống không đáp ứng được nhu cầu bạn như bạn mong muốn, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Giao nhận

Tìm hiểu tính năng "giao nhận" của chúng tôi:

Chăm sóc

Tìm hiểu các tính năng "chăm sóc" của chúng tôi:

Công việc

Tìm hiểu các tính năng quản lý "công việc" của chúng tôi:

Nội dung số

Tìm hiểu các tính năng quản lý "nội dung số" của chúng tôi:

Hệ thống

Tìm hiểu các tính năng quản lý, phân quyền cho nhân viên và một số tính năng khác:

Thông tin cần biết: tài liệu hướng dẫn chỉ là tài liệu tham khảo về tất cả các tính năng hệ thống được xây dựng sẵn! Nếu hệ thống không đáp ứng được nhu cầu bạn như bạn mong muốn, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Admin startup

Thống kê

Thực hiện theo hướng dẫn để có thể bắt đầu với những điều cơ bản nhất có thể:

Bán hàng

Thực hiện theo các hướng dẫn hữu ích của chúng tôi để bắt đầu những điều cơ bản nhanh nhất có thể:

Chăm sóc

Tìm hiểu các tính năng "chăm sóc" của chúng tôi:

Nội dung số

Tìm hiểu các tính năng quản lý "nội dung số" của chúng tôi:

Hệ thống

Tìm hiểu các tính năng quản lý, phân quyền cho nhân viên và một số tính năng khác:

Admin startup

Chăm sóc

Tìm hiểu các tính năng "chăm sóc" của chúng tôi:

Nội dung số

Tìm hiểu các tính năng quản lý "nội dung số" của chúng tôi:

Hệ thống

Tìm hiểu các tính năng quản lý, phân quyền cho nhân viên và một số tính năng khác:

Last updated